Geometrické plány a vytyčení hranic pozemků

Při objednání je potřeba uvést název katastrálního území a parcelní číslo dotčené nemovitosti (pozemku nebo stavby). Nápomocné mohou být starší geometrické plány, vytyčovací náčrty na dotčenou nemovitost. (Případně informace o jejich existenci).

Geometrický plán je technickým podkladem pro zobrazení předmětu katastru nemovitostí do katastrální mapy. Je neoddělitelnou součástí všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

Geometrický plán se vyhotovuje pro:

 • vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejího vnějšího obvodu v katastru nemovitostí s výjimkou drobných staveb
  (rodinný dům, chata, garáž, přístavba, atd. – ke kolaudaci, rozestavěná budova – pro hypotéku)
 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem
 • změnu hranice pozemku
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

Platnost geometrického plánu není časově omezena, pokud nedojde na dotčených parcelách k jinému zápisu, který by způsobil nesoulad mezi údaji katastru nemovitostí a stavem ve výkazu výměr geometrického plánu.

O vlastní zápis do katastru nemovitostí smí zažádat výhradně vlastník nemovitosti (parcely). Geodetická firma nemůže tento zápis zprostředkovat.


Vytyčení hranic pozemků je vyznačení polohy lomových hranic pozemků v terénu na základě podkladů z katastru nemovitostí. Výsledek vytyčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem.

(ukázka ke stažení v PDF)

Vytyčení hranic pozemků probíhá ve více krocích:

 • zaměření skutečného stavu v terénu
 • vlastní zpracování – získání souřadnic lomových bodů pozemku na základě měření a podkladů z katastrálního úřadu
 • vytyčení a stabilizace lomových bodů v terénu (způsob stabilizace – mezník, hřeb, trubka, kolík, apod.)
 • doručení pozvánky k vytyčení všem dotčeným vlastníkům (sousedům)
 • seznámení všech dotčených vlastníků (sousedů) s vytyčovanými hranicemi v terénu

Proto je vytyčení časově náročnější proces, jeho náročnost závisí na stávajícím geometrickém a polohovém určení pozemku (zjednodušeně na mapovém podkladu), pokud je v daném katastrálním území digitální katastrální mapa (DKM), je proces značně urychlen. (To však neplatí pro katastrální mapu digitalizovanou (KM-D).)

Pokud s vytyčením dochází ke změně geometrického a polohového určení nemovitosti (zpřesnění) může se vypracovat geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice. Takový plán ovšem musí obsahovat souhlasy všech sousedů (v tzv. SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ) a je potom nedílnou součástí listiny předložené u zápisu do katastru nemovitostí.

Rychlý kontakt

geodezie-lt@geodezie-lt.cz
Telefon / fax:
+420-416 737 550
Mobil:
+420-602 102 696

Kdo jsme?

GEODÉZIE-LT s.r.o. nabízí komplexní geodetické práce pro soukromé osoby, podnikatelskou sféru, obce a státní správu.

Naše kancelář je umístěna v 1.patře budovy, vchod průjezdem.

Podrobnosti